:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมิน อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องยื่นแบบเสียภาษี สำหรับปีภาษีนั้นๆ