:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 
9. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภ.ง.ด.90 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้สำหรับ
    ก. ผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภทหรือมีเงินได้ประเภทเดียวแต่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
    ข. กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่งและมีเงินได้
    ค. ผู้มีเงินได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  • ภ.ง.ด.91 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้ สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เพียงประเภทเดียว
  • ภ.ง.ด.93 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ที่ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  • ภ.ง.ด.94 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี ใช้สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพยสินฯ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างฯ หรือเงินได้จากการประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่