:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 
3. แหล่งเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี
แหล่งที่มาของเงินได้ทั้งภายในและนอกประเทศ จะต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ มีหลักในการพิจารณาดังนี้
 1. แหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศไทย หมายถึง กรณีผู้มีเงินได้พึงประเมินมีแหล่งเงินได้เกิดในประเทศไทยในปีภาษีที่ล่วงมา แล้ว เนื่องจาก
  - หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ
  - กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ
  - กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ
  - ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
  ทั้งนี้ไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ และไม่ว่าเงินได้พึงประเมินนั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศไทยก็ตาม ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้เสมอ
 2. แหล่งเงินได้ที่เกิดนอกประเทศไทย หมายถึง กรณีผู้มีเงินได้พึงประเมิน มีแหล่งเงินได้เกิดนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจากแหล่งเงินได้นอกประเทศ มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย ก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้
  • มีเงินได้พึงประเมินเนื่องจาก
   - หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ
   - กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ
   - ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
  • ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้น และ
  • ได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีที่เกิดเงินได้
คำว่า ผู้อยู่ในประเทศไทย หมายความถึงผู้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมเวลาทั้งหมดถึง 180 วัน ในปีภาษีใดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้น คำว่า ปีภาษี หมายถึงปีปฏิทินเริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราคม ถึงวันที่31 ธันวาคม ทุกปี