:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 
2. เงินได้พึงประเมิน
เงินได้พึงประเมินหมายถึง เงินได้อันเข้าลักษณะที่จะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้นั้นอาจจะเป็นตัวเงินทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นอาจแยกได้ดังนี้
  1. เงินสดหรือตราสารที่มีค่าเป็นเงินสด
  2. ทรัพย์สินที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
  3. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
  4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆ ไม่ว่าทอดใดๆ
  5. เครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย