:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 
11. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
  1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
    • สำนักงานเขตท้องที่ที่ผู้เสียภาษีมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจะยื่นต่างท้องที่ก็ได้ หรือกองคลังกรมสรรพากร
    • ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ
    • ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ผู้เสียภาษีมีภูมิลำเนาอยู่ ในกรณีที่สำนักงานสรรพากรอำเภอมิได้ตั้งอยู่ณ ที่ว่าการอำเภอให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ หรือ
    • สำนักงานสาขาของธนาคาพาณิชย์ไทยในอำเภอ หรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่