:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 
8. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คำนวณอัตราร้อยละจากเงินได้สุทธิของแต่ละช่วง ดังนี้
- เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 1 - 50,000 ยกเว้นภาษี
- เงินได้สุทธิตั้งแต่ 50,001 - 100,000 อัตราภาษีร้อยละ 5
- เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 อัตราภาษีร้อยละ 10
- เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 อัตราภาษีร้อยละ 20
- เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 1,000,001 - 4,000,000 อัตราภาษีร้อยละ 30
- เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 4,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีร้อยละ 37