:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 
10. กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วแต่กรณี และชำระภาษีภายในเดือน มีนาคมของปีถัดไป ( มกราคม - มีนาคม) สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามแบบ ภ.ง.ด.94 นั้น ต้องยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือนกันยายน (กรกฎาคม ถึง กันยายน) ของทุกปีภาษี