:: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
 
 
6. เกณฑ์เงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบ
ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามจำนวนดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  1. กรณีไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 30,000 บาท
  2. กรณีไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว เกิน 50,000 บาท
  3. กรณีมีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท
  4. กรณีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว เกิน 100,000 บาท