การทำในสิ่งที่รู้: ผู้มีประสบการณ์ ย่อมทำให้เกิดความชำนาญในสิ่งที่ทำ เมื่อเลือกทำในสิ่งที่ชำนาญ ผลงานที่สำเร็จย่อมดี แม้มีข้อผิดพลาดก็เป็นส่วนน้อย
การรู้ในสิ่งที่ทำ : เมื่อต้องทำในสิ่งที่ไม่รู้ ไม่ชำนาญ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องใฝ่รู้ใฝ่หา เพื่อให้ตระหนักก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงทำให้มีสติ และเกิดปัญญาในที่สุด
 
**เรามุ่งหวังให้ความสำเร็จเกิดจากความรู้ และความชำนาญ เพื่อการเติบโตของการทำงานอย่างยั่งยืน**