:: การจัดตั้งบริษัท ::
 
 
รายการจดทะเบียนที่บริษัทจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
 1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท
 2. มติพิเศษของบริษัทให้
  • เพิ่มทุน
  • ลดทุน
  • ควบบริษัท
 3. ควบบริษัท
 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท
 5. เพิ่มทุน
 6. ลดทุน
 7. กรรมการ
 8. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
 9. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา
 10. ตราของบริษัท
 11. รายการอื่นที่เห็นสมควรจะให้ประชาชน ทราบ