:: การจัดตั้งบริษัท ::
 
 
การจัดเตรียมข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  1. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
  2. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่ชำระแล้ว
  3. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการบริษัท
  4. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
  5. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีบริษัทและค่าจ้าง
  6. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
  7. ดวงตราสำคัญของบริษัท