:: การจัดตั้งบริษัท ::
 
 
การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด
ในกรณีที่บริษัทจำกัดนั้นได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นอย่างอื่น หรือผู้ถือหุ้นจะเลิกกิจการ ก็จะต้อง ไปดำเนินการ ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ ่ตั้งอยู่การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไข เพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตาม วิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้