:: ภาษีเงินได้นิติบุคคล ::
 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้