การมอบหมายงานที่ไม่ถนัด สู่มือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ด้วยความ รวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้งยังสามารถลดข้อผิดพลาด อันจะก่อให้เกิดผลเสียหายได้

เราบริการอย่างผู้ชำนาญ : Professional Work

 
     
 
จดทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ขอบัตรผู้นำเข้า-ส่งออก
จดลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
จัดทำบัญชี
บัญชีบริหาร
ตรวจสอบบัญชี
จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน
 
งานวางแผนภาษี
งานวางระบบบัญชี
งานด้านกฎหมายธุรกิจ

 
 
 
ยื่นอุทธรณ์ภาษี
จัดฝึกอบรมทางบัญชีและภาษีอากร
Outsourcing