:: บริการด้านอื่น ๆ ::
 
 
ยื่นอุทธรณ์ภาษี

     บริการทางด้านนี้ เราเน้นถึงการตรวจสอบ และ/หรือร่างสัญญา ทางการค้าต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย รวมถึงการตรวจ สอบ ข้อมูลตามกระบวนยุติธรรมทางกฎหมาย อันมีนัยทางแพ่งเป็น หลัก เพราะเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ ลูกค้าต้องการ เติมความมั่น ใจให้ เต็มร้อยก่อนการลงลายมือชื่อใดๆ ในสัญญาที่จะผูกมัด ทางการค้า ในระยะยาวเพื่อเป็นการไม่ ประมาทและเป็นการ ป้องกัน การเอาเปรียบ ทางการค้าจากช่องว่างของกฎหมาย หรือข้อความ ในสัญญา ของคู่ค้าอีกด้วย

 
 
 
 
 

 
 

     บริการทางด้านนี้ เราเน้นถึงการตรวจสอบ และ/หรือร่างสัญญา ทางการค้าต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย รวมถึงการตรวจ สอบ ข้อมูลตามกระบวนยุติธรรมทางกฎหมาย อันมีนัยทางแพ่งเป็น หลัก เพราะเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ ลูกค้าต้องการ เติมความมั่น ใจให้ เต็มร้อยก่อนการลงลายมือชื่อใดๆ ในสัญญาที่จะผูกมัด ทางการค้า ในระยะยาวเพื่อเป็นการไม่ ประมาทและเป็นการ ป้องกัน การเอาเปรียบ ทางการค้าจากช่องว่างของกฎหมาย หรือข้อความ ในสัญญา ของคู่ค้าอีกด้วย