:: งานที่ปรึกษา ::
 
 
งานวางระบบบัญชี

      การออกแบบระบบเอกสาร และการจัดทำผังบัญชีเพื่อแสดงถึง ขั้นตอนการ ทำงานในกิจการ ได้อย่าง ครบถ้วนนั้น จะส่งผลให้ ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง โดยผู้บริหารสามารถควบคุม และ ดูแลการทำงานได้อย่างทั่วถึง สามารถตรวจสอบงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความรวดเร็ว และตรงจุด โดยงานวางระบบบัญชีนี้จะมีการดำเนินงานควบคู่ไปกันกับ การวาง ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อการใช้งานให้ได้อย่างมี ประสิทธิผล