:: งานที่ปรึกษา ::
 
 
งานวางแผนภาษี

        เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าการป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข ดังนั้นคุณคงจะไม่ปฏิเสธว่าการวางแผนทางธุรกิจเป็น หนึ่งในปัจจัย หลักของความสำเร็จทางธุรกิจ แผนการทำงานที่ดีทำให้ธุรกิจสามารถ เติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การหลบเลี่ยงภาษี นอกจากจะมี ความผิด ทางแพ่งแล้ว กิจการอาจต้องรับผิดทาง อาญาเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมิใช่เพียงแต่เงินค่าปรับที่ต้องสูญเสีย แต่รวม ไปถึงอนาคตและเกียรติยศชื่อเสียง ซึ่งกิจการได้สั่งสมมา อีกด้วย ดังนั้น การเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด จึงเป็นปัจจัยหลักของ การวางแผนภาษีที่ดีอย่างแท้จริง