:: งานจัดทำ ::
 
 

      ในปัจจุบันกิจการจำนวนไม่น้อยต้องการ ให้มีการจัดทำบัญชี เงินเดือนจากองค์กรภายนอก ด้วยเหตุผลหลักก็เพื่อ เป็นการป้อง กันการรั่วไหลของข้อมูลทาง การเงินซึ่งหมายถึงตัวเลข เงินเดือน ของ พนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่ง ในฝ่ายบริหาร ทั้งนี้หากมีการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว จะนำมาซึ่ง ผล เสียหาย และเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาองค์กร เพราะ หากพนักงาน เกิดการเปรียบเทียบ หรือเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ใน ผลตอบแทนที่เหลื่อมล้ำกันเหล่านี้ จะนำมาซึ่งความไม่สามัคคี และ แตก แยกกันในที่สุด

     การให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำบัญชีเงิน เดือนให้กับพนักงาน นอกจากเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดแล้ว ยังเป็น ระบบ ที่ทำให้กิจการมีการจ่ายเงินเดือน ที่ถูกต้องแม่นยำ และ รวดเร็วอีกด้วย