:: งานจัดทำ ::
 
 

      การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ เพราะ หากเจ้า ของกิจการได้จัดให้มีผู้ทำบัญชีภายในกิจการ กล่าวคือ สมุห์บัญชี นั่นเองการตรวจสอบบัญชีก็ถือเป็นเครื่องมือ สำคัญใน การตรวจความถูกต้อง ในการทำงานระหว่างปีของ ฝ่ายบัญชี ความผิดพลาด ที่พบอาจไม่ได้มาจากความประมาท ความเลิ่นเล่อ หรือการทุจริตในการทำงานเพียงเท่านั้น หากแต่อาจมาจาก ความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงความเข้าใจผิด และความไม่รู้อีกด้วย