:: งานจัดทำ ::
 
 

       นอกจากการที่กิจการต้องจัดให้มีการทำบัญชีตาม พระราชบัญญัติการบัญชี ซึ่ง เป็นบทบังคับ ใช้ตามกฎหมายแล้ว กิจการยังต้องจัด ให้มีการยื่นเสียภาษี ให้ถูก ต้อง ตาม ประเภท ของเงินได้และค่าใช้จ่ายอีกด้วยความไม่รู้กฎหมายไม่สามารถนำมาเป็น ข้ออ้างในการ ละเลยไม่ปฏิบัติ หรือข้ออ้างในการขอยกเว้นเบี้ยปรับ/เงิน เพิ่มในความ ผิดตามประมวล รัษฎากร

       แม้ว่าการบันทึกบัญชีต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตราฐานการบัญชีที่มีบทบัญญัติ ไว้ การบันทึกปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร หรือที่เรียกว่าบัญชี ภาษี อากร ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน กล่าวคือ หากมีการบันทึกบัญชีให้ ถูกต้อง ตามหลักการบัญชี แต่หลักการนั้นขัดต่อการยอมรับของหน่วยงานสรรพากร ท้ายสุด นั้นผู้ทำบัญชีต้องจัดการบันทึกปรับปรุงยอดให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร หลังจาก นั้นจึงจะสามารถนำมาบันทึกลงในแบบการยื่นภาษีต่อไป

      การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและแก้ไขในบทบัญญัติต่างๆ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุก ยุค ทุกสมัย ดังนั้นผู้ทำบัญชีของกิจการจึงไม่สามารถเป็นเพียงผู้ลงรายการบัญชีเพียง เท่านั้น ยังต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และ การเสีย โอกาสในสิทธิทางภาษี

      หนึ่งในทางเลือกที่สำคัญของกิจการก็คือ การใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่ซึ่ง รวบ รวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำบัญชี อีกทั้งความเชี่ยวชาญทาง ด้านภาษีอากร และข้อกฎหมายต่างๆตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะ สามารถทำให้กิจการ สามารถเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปราศจากความกังวลใจ